Agent Login Form

A NEKRETNINE Tolstojeva 20 a.nekretnine2014@gmail.com 0213014480 069640221 | 0616140565

Opšti uslovi poslovanja


Agencija za promet nekretninaA-NEKRETNINE   TOLSTOJEVA 20
021/ 301-44-80               069/640-221               reg. posrednika br. 624

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Član 1.

Posrednik se, u zavisnosti od posredovanog pravnog posla, obavezuje da će pbavljati sledeće:
1.    Nastojati da nađe I dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključivanja posla koji je predmet ugovora o posredovanju,
2.    Dati Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao I drugim relevantnim okolnostima,
3.    Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja, I upozoriti Nalogodavca naročito na:
•    Moguće rizike u vezi sa uipisom predmetne nepokretnosti u registar nepokretnosti
•    Upisana prava, odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti
•    Postojanje prava preče kupovine I ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima

4.    Obaviti potrebne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu, postaviti oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način I izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove,
5.    Omogućiti pregled nepokretnosti,
6.    Posredovati u pregovorima I nastojati da dođe do zaključivanja ugovora,
7.    Čuvati podatke o ličnosti Nalogodavca I po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti  u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili sa poslom za koji posreduje,
8.    Obavestiti Nalogodavca o svim okolnostima od značaja za predmetni posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

                                                          Član 2.

Visina Posredničke naknade je u posredovanju kod kupoprodaje nekretnina 3% od dogovorene cene, a u posredovanju zakupa nepokretnosti 40% od visine jedne mesečne zakupnine.


                                                         Član 3.

Pravo na posredničku naknadu od Nalogodavca Posrednik stiče u momentu zaključenja predugovora, ako se drugačije nisu sporazumeli.

Ovi uslovi poslovanja imaju biti istaknuti na vidnom mestu u poslovnom prostoru Posrednika.


U Novom Sadu19.04.2016.                                                                         
Gačić  Aleksandar


Siguran način da kupite ili prodate nekretninu

Pregledaj zapamćene nekretnine Zatvori prozor